Termipankki

Täältä löydät selitykset erikoisosaamisalueillamme usein käytetyistä lakitermeistä.

 

Selityksiä lakitermeille

Asianajaja = Oikeustieteen maisteri, jolla on usean vuoden työkokemus alalta, ja joka on suorittanut korkeakoulututkinnon lisäksi erikoisammattitutkinnon eli asianajajatutkinnon. Asianajajan ammattinimike on lailla suojattu.

Edunvalvoja = Henkilö, joka hoitaa päämiehensä omaisuutta ja taloudellisia asioita. Huoltajat ovat normaalitilanteessa alaikäisten lastensa edunvalvojia.

Edunvalvontavaltuutus = Valtakirja, jolla henkilö nimeää oman luottohenkilönsä hoitamaan asioitaan siltä varalta, ettei hän myöhemmin siihen itse kykene.

Elatusapu = Rahamäärä, jonka elatusvelvollinen vanhempi maksaa lapselle tämän elatuskustannuksia varten.

Elatustuki = Kelan maksama etuus siinä tilanteessa, jos lapsi ei saa elatusapua elatusvelvolliselta vanhemmalta.

Elatusvelvollinen = Se vanhempi, joka on sopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen mukaisesti velvollinen maksamaan elatusapua.

Esitutkinta = Poliisin suorittaman tutkinta, jossa poliisi selvittää mitä on tapahtunut ja millaisia vahinkoja rikoksesta on aiheutunut.

Etävanhempi = Se vanhempi, joka ei asu lapsen kanssa.

Follo-sovittelu = Asiantuntija-avusteinen sovintomenettely tuomioistuimessa, jossa käsitellään lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyviä asioita.

Huoltaja = Henkilö, joka vastaa lapsen hoidosta, huolenpidosta ja lasta koskevasta päätöksenteosta. Yleensä lapsen vanhemmat ovat lapsen huoltajia.

Huostaanotto = Toimenpide, jolla lapsi otetaan sosiaalihuollosta vastaan toimielimen huostaan ja sijoitetaan sijaishuoltoon. Huostaanotto voi perustua suostumukseen tai hallinto-oikeuden päätökseen.

Julkinen oikeusavustaja = Valtion oikeusaputoimistossa työskentelevä lakimies.

Kiireellinen sijoitus = Toimenpide, jolla välittömässä vaarassa oleva lapsi sijoitetaan enintään 30 päiväksi sijaishuoltoon.

Lakimies tai juristi = Yleisnimike oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon suorittaneelle henkilölle. Edustaakseen päämiestä tuomioistuimessa lakimiehellä täytyy olla lupa toimia oikeudenkäyntiavustajana.

Lapsen tapaamisoikeus = Lapselle kuuluva oikeus tavata sitä vanhempaa, jonka luona hän ei asu, tai muuta hänelle erityisen läheistä henkilöä, jonka kanssa hänellä on lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen verrattava vakiintunut suhde.

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja (lupajuristi tai lupalakimies) = Lakimies, jolla on Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan myöntämä lupa toimia oikeudenkäyntiavustajana. Luvan myöntäminen edellyttää mm. oikeustieteellistä korkeakoulututkintoa sekä vähintään vuoden perehdyttävää työkokemusta oikeudenkäyntiavustajan tehtävistä.

Lähivanhempi = Se vanhempi, joka asuu lapsen kanssa.

Ositus = Avioliiton päätyttyä tehtävä toimenpide, jossa puolisoiden avio-oikeuden alainen omaisuus lasketaan yhteen ja jaetaan puolisoiden, tai lesken ja ensiksi kuolleen puolison perillisten, kesken.

Pesänilmoittaja = Kuolinpesän osakas tai muu henkilö, jolla on paras tieto kuolinpesään kuuluvista varoista, veloista ja muista perunkirjoitukseen vaikuttavista seikoista. Pesänilmoittaja ilmoittaa perukirjan laatijalle/perunkirjoituksen uskotulle miehelle perunkirjoitusta varten tarvittavat tiedot sekä hankkii niitä koskevan asiakirjaselvityksen.

Pesänselvittäjä = Henkilö, jonka tuomioistuin on hakemuksesta määrännyt hoitamaan kuolinpesän asioita ja selvittämään kuolinpesän jakokuntoon.

Pesänjakaja = Henkilö, jonka tuomioistuin on hakemuksesta määrännyt toimittamaan osituksen ja/tai perinnönjaon.

Syyteharkinta = Syyttäjän tekemä harkinta siitä, nostaako hän epäillystä rikoksesta syytteen vai ei. Syyttäjän harkinta perustuu esitutkinnassa hankittuun selvitykseen.

Syyteneuvottelu = Laajoissa rikosasioissa epäillyn kanssa käytävä rikoksen tunnustamista koskeva syyteneuvottelu. Syyttäjä voi neuvottelun perusteella esittää tuomioistuimelle normaalia lievempää rangaistusta tai esimerkiksi jättää nostamatta syytteitä osasta rikoksia.

Yhteishuolto = Huoltomuoto, jossa henkilöt yhdessä vastaavat lapsen hoidosta, huolenpidosta ja lasta koskevasta päätöksenteosta.

Yksinhuolto = Huoltomuoto, jossa yksi henkilö vastaa yksin lapsen hoidosta, huolenpidosta ja lasta koskevasta päätöksenteosta.