Kiireellinen sijoitus ja huostaanotto Kempele, Raahe ja Oulu

Erikoisosaamisaluettamme on lastensuojeluasiat. Avustamme asianosaista esimerkiksi kiireelliseen sijoitukseen, huostaanottoon ja sijaishuoltoon sekä sijaishuollon rajoitustoimenpiteisiin liittyvissä asioissa.

Kiireellinen sijoitus ja huostaanotto

Kiireellinen sijoitus

Lastensuojelulain mukaan jos lapsi on 40 §:ssä mainituista syistä välittömässä vaarassa, lapselle voidaan järjestää kiireellisesti sijaishuoltona hänen tarvitsemansa hoito ja huolto. Kiireellinen sijoitus voi kestää enintään 30 päivää. Tähän määräaikaan luetaan se päivä, jona lapsi on tosiasiallisesti sijoitettu kiireellisesti. Mikäli tämä aika ei ole riittävä lapsen huostaanoton tarpeen selvittämiseksi tai riittävien tukitoimien kartoittamiseksi voidaan määräaikaa jatkaa enintään 30 päivällä.

Kiireellinen sijoitus on turvaamistoimenpide, jonka vuoksi sen perusteena voi olla ainoastaan päätöksentekohetkellä ja välittömästi sitä ennen vallinneet olosuhteet. Kiireellisen sijoituksen tarve voi siten perustua lapsen olosuhteissa oleviin akuutteihin ongelmiin. Tällaisia akuutteja ongelmia voivat olla esimerkiksi epäily lapseen kohdistuvasta kaltoinkohtelusta, huoltajan humalatila tai akuutti mielenterveysongelma, jonka johdosta huoltaja on väliaikaisesti kykenemätön hoitamaan lastaan taikka lapsen omaan käyttäytymisen liittyvät ongelmat, kuten päihteiden käyttö tai itsetuhoinen käytös.

Asianosaisilla on oikeus valittaa kiireellistä sijoitusta ja kiireellisen sijoituksen määräajan jatkamista koskevista päätöksistä. Valitus tehdään hallinto-oikeudelle.

 

Huostaanotto

Lastensuojelulain 40 §:n mukaan lapsi on otettava sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen huostaan, jos:

1) puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä; tai

2) lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai muulla niihin rinnastettavalla käyttäytymisellään.

Huostaanotto on aina viimesijainen keino turvata lapsen edun mukainen huolenpito. Huostaanottoon ja sijaishuollon järjestämiseen voidaankin ryhtyä vain, jos lastensuojelulain mukaiset avohuollon tukitoimet eivät ole sopivia, niitä ei ole mahdollista järjestää tai ne ovat osoittautuneet lapsen tilanteessa riittämättömiksi. Sijaishuollon on oltava myös kokonaisuudessaan lapsen edun mukaista.

Huostaanotto voi perustua suostumukseen tai olla tahdonvastaista. Jos 12 vuotta täyttänyt lapsi tai hänen huoltajansa vastustaa huostaanottoa tai huostaanottoon välittömästi liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista, päätöstä ei voida tehdä sosiaalitoimessa, vaan sosiaalihuollon johtavan viranhaltijan on tehtävä hakemus huostaanotosta hallinto-oikeudelle.

Erityisesti silloin, kun vastustat huostaanottoa ja/tai sijaishuoltoa, ja asia etenee hallinto-oikeuteen, tai haluat valittaa kiireellistä sijoitusta tai esimerkiksi yhteydenpidon rajoittamista koskevasta päätöksestä, kannattaa avukseen ottaa näihin prosesseihin perehtynyt lakimies. Kiireellistä sijoitusta, huostaanottoa ja sijaishuoltoa sekä sijaishuollon rajoitustoimenpiteitä koskeviin asioihin on mahdollista saada valtion oikeusapua.

Hinnat

Oikeudenkäynnit ja muut asiat

223,20 € /h

Huostaanottoasioissa sinua auttaa:

Manna Sipilä

Hanna-Maaria Okkonen

Asianajaja, koulutettu lapsen edunvalvoja, uhrin sensitiivisen kohtaamisen osaaja

040 5090 580 manna@lexuleaborg.fi